Regulamin zakupów

o-nas-150x150

Regulamin dokonywania zakupów przez stronę internetową www.sitebox.pl

1. Postanowienia
Właścicielem Serwisu www.sitebox.pl jest SiteBox Robert Idzikowski, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Adama Asnyka 11a, NIP: 537-208-91-34 zwanej dalej usługodawca. Serwis Drukarni dostępny jest pod adresem www.sitebox.pl. Niniejszy regulamin określa: – warunki korzystania z serwisu; – zasady przyjmowania i wydawania zleceń, płatności; – warunki przyjmowania plików do druku; – możliwości reklamacji; – odpowiedzialność drukarni www.sitebox.pl

2. Warunki korzystania z serwisu
2.1 Korzystanie z serwisu www.sitebox.pl oznacza, że zlecający akceptuje niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte, zasady przygotowania do druku oraz opis i zastosowanie materiałów. Jednocześnie pozwala na przetwarzanie danych w oparciu o ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz zezwala na otrzymywanie e-miali z promocjami i reklamą od właściciela serwisu.
2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające login w serwisie.
2.3 Aby utworzyć „login” należy się zarejestrować w serwisie.
2.4 Konto/login danego klienta w serwisie www.sitebox.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
2.5 SiteBox zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu loginu) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.
2.6 SiteBox informuje a klient akceptuje fakt, że we właściwościach produktów są dodatkowe informacje/właściwości opisowe – mogące wpływać na dane zlecenie dla wykonawcy jak i zamawiającego.

3. Zamówienia
3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający login w serwisie www.sitebox.pl. Wycenienie, wypełnienie i akceptacja wysyłki zamówienia jest równoznaczna z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków: – należy wgrać plik do danego zlecenia; – dokonać płatności.
3.2 Terminy przyjmowania zleceń . Zamówienia w serwisie www.sitebox.pl można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu.
3.3 Warunki realizacji zamówienia. Zamówienia sprawdzone i zaakceptowane, są realizowane zgodnie z terminarzem realizacji zleceń dostępnym na naszej stronie. Czas liczony jest od godz. 15 dnia akceptacji zlecenia. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku  SiteBox będą ustalane indywidualnie z klientem za pośrednictwem kontak@sitebox.pl.
3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia SiteBox zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

4. Reklamacje druków oraz usług dodatkowych
4.1 Reklamację może złożyć każdy klient posiadający login i zrealizowane zamówienie poprzez serwis www.sitebox.pl. Reklamacje można złożyć tylko pisemnie, na adres kontakt@sitebox.pl
4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji
4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w serwisie www.sitebox.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.2.4 Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
4.2.6 Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia.
4.2.7 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
4.2.8. Drukarnia zastrzega, że wady jakościowe w druku poniżej 2% wielkości projektu są standardem drukarni i nie stanowią podstawy do reklamacji.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki
4.3.1 Uszkodzenia paczek lub towaru podczas dostaw – Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji drukarni SiteBox do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
4.3.2 Nieterminowe doręczenie – Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez kuriera). W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do SiteBox na koszt Odbiorcy. Przesyłkę, która została doręczona do miejsca wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług Kurierskich może składać do firm kurierskich wyłącznie  SiteBox. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 3 dni.

5. Materiały do druku
5.1 Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta.
5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.
5.3 Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności z wymogami druku drukarni www.sitebox.pl
5.4 W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta z wymogami SiteBox dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy. Czas realizacji zlecenia jest liczony od momentu otrzymania zaakceptowanych przez klienta poprawnych i zgodnych z wymogami druku danych. Na życzenie klienta drukarnia www.sitebox.pl może wykonać odpłatnie korekty plików pod względem poprawności technicznej obejmującej wyłącznie: a) poprawienie przygotowanych marginesów, spadów. b) przekonwertowania na kolory CMYK; c) dostosowania wymiaru.
5.5 Wszystkie dokonywane przez  SiteBox zmiany są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.
5.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
5.7. Pliki powinny być przygotowane w cmyk, bez dodatkowych kolorów i efektów lub muszą być spłaszczone. Pliki muszą być przygotowane wg. zasad umieszczonych na stronie www.sitebox.pl

6. Odpowiedzialność www.sitebox.pl
6.1 Drukarnia www.sitebox.pl nie ponosi odpowiedzialności za:  Wydruk i wykonanie prac źle przygotowanych pod względem treści i pod względem technicznym; Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe; Nieterminowe dostawy kurierskie – Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od drukarni www.sitebox.pl, na przykład: przerw w dostawie energii elektrycznej, kataklizmy wywołane przez żywioły i inne; Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta; Za terminowość przekazywania środków płatniczych pomiędzy bankiem klienta.
6.2. Drukarnia zastrzega sobie prawo do własnej oceny ewentualnych rozbieżności kolorystyki pomiędzy wymaganymi normami ISO a roszczeniami klienta.
6.3. Serwis.sitebox.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie materiałów lub ich nieprawidłowy montaż.

7. Drukarnia www.sitebox.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu www.sitebox.pl.

8. Własność chroniona prawnie Zawartość strony internetowej www.sitebox.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.sitebox.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy SiteBox Robert Idzikowski. Pobieranie, kopiowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.sitebox.pl bez zgody właściciela jest zabronione.