Regulamin wykonania strony internetowej

regulamin-150x150

Regulamin wykonania strony internetowej

I. DEFINICJE
§ 1
1. SiteBox Robert Idzikowski, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Adama Asnyka 11a , NIP: 537-208-91-34 (dalej także jako Wykonawca lub SiteBox);
2. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie wykonanie strony internetowej;
3. Regulamin – niniejszy regulamin wykonania strony internetowej usługi SiteBox zamieszczony na stronie internetowej pod adresem http://sitebox.com.pl.
4. Strony – oznaczają Zamawiającego oraz Wykonawcę;
5. Kontakt z Usługodawcą odbywa się drogą telefoniczną na numery: telefon: +48.505330540 poniedziałek – piątek od 9.00 do 17:00, drogą mailową na adres: kontakt@sitebox.pl przez panel kontaktowy dostępny pod adresem https://hosting.sitebox.pl/contact.php oraz dla zarejestrowanych użytkowników przez Biuro Obsługi Technicznej https://hosting.sitebox.pl/supporttickets.php czynny całą dobę.
II. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie serwisu internetowego, tj.
a) utworzenie projektu graficznego serwisu WWW (layout) – strony głównej
i podstrony.
b) opracowanie serwisu ze wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami.
c) instalacja i uruchomienie serwisu WWW na wskazanym przez Zamawiającego serwerze.
§ 2
Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w wykonaniu niniejszej umowy oraz będą się wspierać podczas dokonywania uzgodnień i koordynacji procesu przygotowania i wykonania Dzieła.
§ 3
1. Wykonawca wykona Dzieło samodzielnie lub przy pomocy osób przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie.
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały źródłowe w formie i formacie ustalonym przez Strony.
3. Materiały źródłowe oraz informacje określone w niniejszym paragrafie zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy konsultacji merytorycznej przy realizacji projektu.
§ 4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła zgodnie z zaleceniem Zamawiającego i z należytą starannością, pod względem merytorycznym i formalnym na aktualnym poziomie wiedzy i techniki.
§ 5
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego Dzieła. Wykonawca zobowiąże wszystkie podmioty lub osoby włączone w realizację niniejszej umowy do przestrzegania poufności wymaganej przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma prawo do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych i ofertach informacji o świadczeniu usług dla Zamawiającego, a także na realizowanym przedmiocie umowy.
3. Zamawiający ma prawo do bieżącego zaznajamiania się z postępem realizacji Dzieła.
III. TERMIN REALIZACJI
§ 6
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 14 dni, licząc od dnia zaksięgowaniu opłaty za konsultację dotyczące wdrożenia Dzieła o czym jest mowa w § 10 ptk. 1.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny strony głównej i podstrony do akceptacji w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający powinien w ciągu 2 dni roboczych zaakceptować wstępny projekt i/lub zgłosić uwagi. 1§.
§ 7
Jeżeli materiały źródłowe i informacje określone w § 3 ust. 2 nie zostaną przekazane Wykonawcy w terminach określonych w § 3 ust. 3 lub ustalenia i akceptacje dotyczące realizacji projektu graficznego nie zostaną dokonane w terminach, o których mowa w § 6 ust. 2., to termin wykonania Dzieła zostaje przesunięty o tyle dni roboczych, o ile dni nastąpiło opóźnienie w przekazaniu materiałów źródłowych lub dokonywaniu ustaleń lub akceptacji. Jednakże gdyby to uchybienie uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie Dzieła w terminie przesuniętym, Strony ustalą nowe termin wykonania Dzieła w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dzieło w postaci prezentacji gotowego serwisu www, zainstalowanego i działającego na wskazanym serwerze.
2. Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować Dzieło będące przedmiotem niniejszej umowy w formie elektronicznej (e-mail) lub wnieść zastrzeżenia na piśmie w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia mu Dzieła. Zastrzeżenia powinny wyraźnie wskazywać treść oczekiwanej zmiany tak, aby jej uwzględnienie mogło zostać wykonane w sposób nie budzący wątpliwości. Przez formę pisemną rozumiany jest również e-mail.
§ 9
Jeżeli Zamawiający opóźnia się z akceptacją lub wniesieniem zastrzeżeń, o których mowa w § 8 ust.2. przez okres dłuższy niż 7 dni, po 7 dniach Wykonawca uznaje dzieło za zaakceptowane i odebrane przez Zamawiającego chyba, że strony ustalą inny termin w trybie roboczym.
IV. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY PŁATNOŚCI
§ 10
1. Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wskazanej w umowie.
2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy w terminie 3 dni od daty odbioru strony internetowej.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 3 dni od zaakceptowania projektu graficznego o którym mowa w § 6 pkt 2 zaliczkę wskazanej w umowie, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie końcowe.
V. WYKONANIE PRAC DODATKOWYCH
§ 11
1. Jeżeli wykonanie dodatkowych prac okaże się konieczne, to prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność ich wykonania wyniknie z błędów lub zaniedbań Wykonawcy.
2. Jeżeli wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu konieczność wykonania prac dodatkowych wyniknie ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisywania niniejszej umowy pomimo zachowania należytej staranności, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalonym z Zamawiającym oraz w nowym, uzgodnionym przez Strony terminie.
VI. PRAWA AUTORSKIE
§ 12
1. Wszelkie dokumenty opracowane przez Zamawiającego i Wykonawcę podczas wykonywania dzieła stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 10 regulaminu, majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych, struktury serwisu internetowego, stron www z dniem zapłaty całości wynagrodzenia dla Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada niczym nieobciążone majątkowe prawa autorskie do materiałów źródłowych przekazywanych Wykonawcy. Zamawiający zachowuje swoje prawa do wszelkich przekazywanych Wykonawcy materiałów źródłowych.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci komputera;
b) odtwarzanie publiczne;
c) udostępnianie i wykorzystywanie dzieła na stronach WWW, w wewnętrznych materiałach Zamawiającego.
5. Zamawiający, jako nabywca autorskich praw majątkowych nie może przenieść ich na inne osoby lub strony trzecie.
6. Wykonawca ma prawo umieścić swój znak graficzny lub tekstowy z aktywnym linkiem do swojej strony internetowej na wykonanym Dziele.
VII. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE
§ 13
1. W ramach tej odpowiedzialności Wykonawca gwarantuje istnienie w serwisie www uzgodnionych z Zamawiającym wszystkich funkcjonalności programu.
2. Okres udzielonej gwarancji na serwis www wynosi 12 miesiące. Gwarancja wygasa w przypadku ingerencji osób niebędących pracownikami lub współpracownikami Wykonawcy w kod programistyczny aplikacji.
3. Ewentualne usterki serwisu www powstałe w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane przez Zamawiającego na adres: kontakt@sitebox.pl i usuwane przez Wykonawcę w terminie 24 godzin od chwili otrzymania, chyba, że usunięcie błędu wymaga uzasadnionego nakładu pracy przekraczającego 24 godziny.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jakiekolwiek zmiany w zawartej umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. Przez formę pisemną rozumiany jest również e-mail. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§ 14
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem oraz podpisaną umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83).
§ 17
3. Ewentualny spór wynikający z podpisania umowy będzie rozstrzygany przez strony polubownie, a dopiero w przypadku niemożliwości jego polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od dnia powiadomienia jednej ze stron przez drugą stronę o powstaniu sporu – przez sąd powszechny właściwy dla Siedziby Zamawiającego.
§ 18
4. Umowa na wykonanie strony internetowej wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
§19
5. Umowę na wykonanie strony internetowej sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.