Regulamin usług hostingowych

regulamin-150x150

Regulamin usług hostingowych SiteBox

§ 1 Definicje
1. SiteBox Robert Idzikowski, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Adama Asnyka 11a , NIP: 537-208-91-34 (dalej także jako Usługodawca lub SiteBox);
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Hostingowej;
3. Usługa Hostingowa świadczona przez SiteBox usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi zasobów systemu teleinformatycznego, tj. przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Usługodawcy w celu zamieszczenia i przechowywania na niej danych („Dane”) (w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 27 lipca 2002 r.) Usługa Główna oraz uruchomieniu wybranych przez Klienta usług dodatkowych, integralnie związanych z udostępnieniem tej przestrzeni, zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej SiteBox – https://hosting.sitebox.pl;
4. Usługa dodatkowa – usługa wybrana przez Klienta, integralnie związana z Usługą Głowna. Usługa dodatkowa może polegać m.in. na udostępnieniu Klientowi dodatkowych kont e-mail, transferze danych, zwiększenia pojemności przestrzeni dyskowej i innych. Koszt, jaki Klient ponosi za udostępnienie Usługi Głównej wraz z usługami dodatkowymi podano w cenniku na stronie internetowej SiteBox https://hosting.sitebox.pl
5. Dane – dane zgromadzone na serwerze, które Klient zamieszcza i przechowuje na udostępnionej mu w tym celu przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Usługodawcy;
6. Transfer – limit ruchu z i do serwera klienta określony w specyfikacji danej usługi;
7. Regulamin – niniejszy regulamin usług hostingowych SiteBox zamieszczony na stronie internetowej pod adresem http://hosting.sitebox.pl/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=1.
9. Aktywacja usługi – po uiszczeniu przez Klienta Opłaty Abonamentowej, Klient otrzymuje pełny dostęp do usługi;
10. Opłata Abonamentowa – opłata uiszczana przez Klienta tytułem świadczenia usług hostingowych przez Usługodawcę na podstawie dokumentu pro forma wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta. Klient z góry wnosi Opłatę Abonamentową za cały Okres Abonamentowy;
11. Okres Abonamentowy – czas na jaki została wykupiona usługa hostingowa. Klient wnosi opłatę abonamentową dla SiteBox z góry na podstawie dokumentu pro forma.
12. Strona internetowa SiteBox – strona internetowa dostępna pod adresem http://sitebox.com.pl i https://hosting.sitebox.pl.
13. SPAM – przesyłanie pocztą elektroniczną (e-mail) informacji handlowych, które nie były zamawiane przez adresata;
14. Strony – oznaczają Usługodawcę oraz Klienta;
15. Kontakt z Usługodawcą odbywa się drogą telefoniczną na numery: telefon: +48.505330540 poniedziałek – piątek od 9.00 do 17:00, drogą mailową na adres: kontakt@sitebox.pl przez panel kontaktowy dostępny pod adresem https://hosting.sitebox.pl/contact.php oraz dla zarejestrowanych użytkowników przez Biuro Obsługi Technicznej https://hosting.sitebox.pl/supporttickets.php czynny całą dobę.
§ 2 Postanowienia wstępne
1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady świadczenia Usług Hostingowych przez Usługodawcę oraz korzystania z tych usług przez Klienta.
2. Uruchomienie usługi oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Naruszanie postanowień Regulaminu przez Klienta wywołuje skutki przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SiteBox zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do dla celów korzystania z Usługi. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez SiteBox danych osobowych. SiteBox zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL Klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych SiteBox. W przypadku braku zgody ze strony Klienta, jest on zobowiązany powiadomić o tym Usługodawcę w formie pisemnej.
5. SiteBox zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany adres e-mail na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian. Do tego dnia Klient może rozwiązać Umowę o korzystanie z Usługi przesyłając SiteBox oświadczenie w formie mailowej, Klientowi przysługuje wówczas zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego, a opłaconego okresu abonamentowego. W razie braku wysłania SiteBox takiego oświadczenia do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, uważa się, iż Klient zaakceptował zmiany. Zmiany cen usług nie dotyczą Klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.
6. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Klienta w zakresie korzystania z Usług Hostingowych, Klient obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.
7. Firmą jest ten Klient, który korzysta z Usług Hostingowych w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, chociażby nawet nie była ona zarejestrowana (na przykład prowadzenie sklepu internetowego na wykupionym serwerze wirtualnym przez osobę, która nie dopełniła formalnego obowiązku rejestracji działalności gospodarczej).
8. Osobą fizyczną jest ten Klient, który korzysta z Usług Hostingowych w celu innym, niż bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Wypełniając formularz zamówienia Klient zaznacza, czy jest firmą czy osobą fizyczną (Konsumentem) i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanej danej z rzeczywistym stanem rzeczy.
§ 3 Zamówienie usługi hostingowej
1. Zamówienie Usługi Hostingowej odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej SiteBox https://hosting.sitebox.pl
2. Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy, Klient
a) podaje m.in.: adres e-mail, imię, nazwisko, dane adresowe, NIP (w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej)
b) akceptuje Regulamin w całości oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Usługi; akceptuje także Cennik stanowiący integralną część Regulaminu. Cennik zawiera szczegółowe informacje o wysokościach Opłat Abonamentowych oraz sposobach ich uiszczenia.
c) jeśli jest osobą fizyczną (konsumentem),
1. Oświadcza, iż zapoznał się szczegółowo z prawami mu przysługującymi jako konsumentowi, zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 , nr 827) oraz otrzymał od SiteBox wszystkie informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy są one zawarte w niniejszym Regulaminie, tj. w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażone są prostym językiem.
2. Oświadcza, iż wie, że ma prawo do korzystania z Usługi w celu jej przetestowania przez 14 dni bez żadnych konsekwencji. Jeśli chce z niej zrezygnować, to wtedy konieczna jest poinformowanie (przesłanie oświadczenia o rezygnacji z usługi) e-mailem z adresu który służył do aktywacji usługi. Wówczas pełna kwota uiszczona za usługę przez konsumenta zostanie zwrócona na wskazane konto niezwłocznie.
3. Otrzymuje informację o prawie do korzystania z Usługi w 14-dniowym okresie, liczonym od dnia zawarcia Umowy oraz o prawie odstąpienia od niej w tym terminie.
4. Wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez SiteBox w razie uiszczenia Opłaty Abonamentowej, co skutkuje wyłączenie prawem odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o ochronie praw konsumenta.
3. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego:
Usługodawca tworzy dla Klienta Konto przypisane do Klienta oraz wysyła na adres e-mail Klienta maila z danymi do serwera, opisem zamówionej Usługi, wysokością abonamentu rocznego z wyszczególnieniem ceny netto i brutto; (co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta). Dokument pro forma wraz z informacją o sposobie uiszczenia Opłaty Abonamentowej. Umowa o świadczenie Usługi Hostingowej jest zawarta w momencie wysłania maila, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ust. 1
§ 3a Prawo do odstąpienia od umowy
1. W momencie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Hostingowej i wniesieniu opłaty za zamówione usługi następuje automatyczna aktywacja.
2. W okresie 14 dni od zawarcia umowy Klient ma prawo odstąpić od umowy poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji e-mailem z adresu podanego podczas rejestracji przez panel kontaktowy dostępny na https://hosting.sitebox.pl.
3. W razie nieuiszczenia przez Klienta Opłaty Abonamentowej w okresie 7 dni następuje dezaktywacja Usługi, Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań, dane zgromadzone na Serwerze oraz dane osobowe Klienta zostają usunięte, a umowa o świadczenie usługi hostingowej uważana jest za niezawartą.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług Hostingowych, jeśli istnieje podejrzenie, że Klient nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub narusza zasady współżycia społecznego.
5. Niezależnie od powyższych postanowień, zamówienie Usługi Hostingowej może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej na piśmie przez obie Strony.
6. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną panel kontaktowy dostępny pod adresem https://hosting.sitebox.pl. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia osoba fizyczna (konsument) jest wolny od wszelkich zobowiązań. Brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej przez okres 7 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy.
8. Jeżeli jednak Klient uiści Opłatę Abonamentową prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje mu w okresie 14 dni od dnia zamówienia usług, w innym przypadku jest wyłączone z mocy art. 38 pkt 1 ustawy o ochronie praw konsumenta, ponieważ aktywacja Serwera oznacza wykonanie w pełni usługi, na co konsument wyraża zgodę.
§ 4 Faktury, rachunki, płatności
1. Za wniesioną, na podstawie dokumentu pro forma, opłatę SiteBox wystawia Klientowi Fakturę Faktura zostaje wysłana w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia uiszczenia Opłaty Abonamentowej na wskazanym w pro formie rachunku bankowym Usługodawcy do Klienta pocztą tradycyjną lub pocztą email.
2. Jeśli Klient korzystający z Usług Hostingowych nie poinformuje SiteBox, że rezygnuje z przedłużenia Okresu Abonamentowego, SiteBox dostarcza Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail dokument pro forma na 14 dni przed końcem abonamentu wraz z informacją, jak przedłużyć usługę na kolejny Okres Abonamentowy. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną (konsumentem) dokument ten zawiera informację, że Umowa ulega zakończeniu z upływem Okresu Abonamentowego, za który została uiszczona Opłata Abonamentowa, że przedłużenie Umowy nie jest obowiązkowe i że brak jakiejkolwiek reakcji konsumenta nie spowoduje automatycznego przedłużenia Umowy na kolejny Okres Abonamentowy i tym samym powstania obowiązku uiszczenia Opłaty Abonamentowej za ten okres.
3. Brak wpłaty w terminie za przedłużenie Okresu Abonamentowego skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwera na okres 7 dni z chwilą zakończenia Okresu Abonamentowego. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty zablokowania Serwera, SiteBox zaprzestaje świadczenia Usług Hostingowych, co skutkuje usunięciem wszelkich Danych Klienta zgromadzonych na Serwerze oraz usunięciem Konta (za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).
4. W przypadku uiszczenia zaległej Opłaty Abonamentowej w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu Serwera, dostęp do Serwera zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z opóźnienia lub zwłoki w zaksięgowaniu Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Usługodawcy, spowodowanych przez osoby trzecie, w szczególności przedsiębiorców pocztowych, banki, pełnomocników, posłańców i innych. W przypadku osób fizycznych (konsumentów) nie dotyczy to osób trzecich, o których mowa w §5 ust. 13 Regulaminu.
6. Wysokość opłat określona w cenniku gwarantowana jest przez SiteBox w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług nie dotyczą Klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.
7. Zmiana na życzenie Klienta typu usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania okresu abonamentowego:
na tańszą – nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego Okresu Abonamentowego,
na droższą – nie wydłuża opłaconego Okresu Abonamentowego, Klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego Okresu Abonamentowego.
§ 5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność
1. SiteBox zobowiązuje się zapewnić Klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na poziomie 99,5% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §5 p.11. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, zawiniony przez SiteBox, trwający ponad 24 godziny SiteBox zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 2 tygodnie za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą wyczerpuje to wszelkie roszczenia Klienta wobec Usługodawcy wynikające z braku możliwości dostępu do wykupionego serwera. W przypadku Klienta będącego konsumentem, nie wyłącza to odpowiedzialności Usługodawcy na zasadach ogólnych. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.
2. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych może skutkować zablokowaniem lub usunięciem serwera.
3. Klient wykorzystuje wszystkie usługi SiteBox wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną SiteBox nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Klienta na udostępnionej mu przestrzeni dyskowej jak i związaną z nim działalność, chyba że otrzymał on urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, SiteBox nie jest zobowiązany do sprawdzania i monitorowania przekazywanych, zamieszczanych i przechowywanych danych i nie robi tego. SiteBox nie ponosi jednak odpowiedzialności za świadczone przez Klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
4. SiteBox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych lub przechowywanych na udostępnionej przestrzeni dyskowej, SiteBox może (a w niektórych wypadkach) ma obowiązek uniemożliwić dostęp do tych danych. W przypadku urzędowego zawiadomienia SiteBox nie ma obowiązku zawiadamiania Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych i nie ponosi wobec niego odpowiedzialności. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości SiteBox nie ma obowiązku zawiadamiania Klienta będącego przedsiębiorcą o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych i nie ponosi wobec niego odpowiedzialności. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości, jeśli Klient jest konsumentem, SiteBox zawiadamia go o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych z 2 godzinnym wyprzedzeniem na adres email Klienta, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do wiadomości oraz przedstawienie twierdzeń, dowodów i zarzutów. Jednakże SiteBox może pominąć obowiązek uprzedniego zawiadomienia, jeśli wiadomość jest oczywiście uzasadniona lub porozumienie z Klientem napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub też dane lub związana z nimi działalność w sposób bezsporny naruszają prawo. W obu wypadkach SiteBox nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta.
5. Zabrania się zamieszczania, przechowywania oraz rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania, zamieszczania i przechowywania treści pornograficznych i pornografii, łamania praw autorskich (nielegalne oprogramowanie), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania spamu, działania na szkodę pozostałych użytkowników SiteBox (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
6. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej Usługi Hostingowej, Klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego. Jeżeli nastąpi przekroczenie parametrów serwera wirtualnego, a Klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej, Usługa hostingowa świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi.
7. Klient ma prawo do rozwiązania umowy na zamówioną usługę serwera wirtualnego w trakcie trwającego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Klientowi przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego, a opłaconego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2
8. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez Klienta, SiteBox ma prawo zablokować lub usunąć dane z Serwera hostingowego ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
9. Odsprzedawanie przez Klienta części zamówionej usługi jest niedopuszczalne.
10. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. SiteBox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
11. Klient winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku Serwera wirtualnego.
12. SiteBox zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu Klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. SiteBox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności takich, jak: awaria łącza operatorów internetowych, wystąpienie siły wyższej – kataklizmów, działanie czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez SiteBox, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla SiteBox. Odpowiedzialność SiteBox nie obejmuje ewentualnych utraconych korzyści Klienta i w przypadkach innych, niż spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem Usługodawcy, jest ograniczona do kwoty rocznej Opłaty Abonamentowej uiszczonej przez Klienta.
13. W przypadku klientów będących Konsumentami SiteBox ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
§ 6 Procedura reklamacyjna
1. W razie świadczenia Usług Hostingowych w sposób niezgodny z umową, a w szczególności w razie naruszenia gwarancji braku dostępu do serwera przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usług.
2. Reklamacja winna być sporządzona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres SiteBox: SiteBox, ul. Adama Asnyka 11a, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Termin ten nie dotyczy użytkownika będącego osobą fizyczną (konsumentem).
3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację. W razie braku tych danych SiteBox wzywa Klienta to uzupełnienia reklamacji we wskazanym terminie. W razie nieuzupełnienia reklamacji pozostawiona ona jest bez rozpoznania ze względu na brak wystarczających danych pozwalających na rozpatrzenie reklamacji (np. brak precyzyjnego opisu problemu).
4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma zwrotną odpowiedź na adres e-mail, wskazującą rozstrzygnięcie Reklamacji oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia. Brak rozpatrzenia w tym terminie reklamacji nie oznacza jej uznania przez SiteBox.
5. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a SiteBox korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Zarówno SiteBox jak i Klient w trakcie realizacji Usługi Hostingowej oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii kwestii przepisów prawnych.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem, złożonym drugiej Stronie najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozwiązania umowy, jeżeli zakończenie Umowy następuje przed końcem Okresu Abonamentowego, Klient otrzymuje zwrot uiszczonej Opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanej części Okresu Abonamentowego.
3. Wskutek rozwiązania Umowy Konto Klienta, wraz ze wszelkimi danymi zgromadzonymi na Serwerze, ulega usunięciu (za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków gdy Klientem jest osoba fizyczna (Konsument).
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
7. Obecna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku i ma zastosowanie od tego dnia włącznie.